Chương Trình 392

1) Góp những bàn tay: Cám ơn
    Phụ trách : Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Ngài Là Vầng Đá
    Sáng tác : MS Phạm Toàn Ái
    Trình bày: Siu Ykao
    Nguồn: AbaTv
3) Thơ: Dấu Chân
    Thi sĩ: HL
    Ngâm thơ: Ngọc Châu
4) Đôi phút suy tư: Đức GiêHôVa Là Đấng Chăn Giữ Tôi
    Phụ trách: Diễm Chi
5) Giảng luận: Tâm Tình Về Thiên Quốc
    Diễn giả: Mục sư Tôn Thất Bình
    Nguồn: DVD SĐTV 06
6) Cổ nhạc: Tôi Còn Một Quê Hương
    Sáng tác & trình bày: Lê Việt Mai-Yên
 

...Program 392 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014