Chương Trình 454

1) Thông báo: Thành lập HT TYKBG-AL
    Phụ trách: Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Lên Đường Đi
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
3) Giảng luận: Hãy Tưởng Nhớ
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
4) Đôi phút suy tư: Nên Dâng Tuổi Trẻ Cho Chúa
    Phụ trách: Diễm Chi
5) Biệt Thánh ca: Chỉ Có Duy Ngài
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày: Ngọc Trân
6) Với những dóa hoa: Cắm Hoa Vải
    Phụ trách: Thu Yến

...Program 454 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014