Chương Trình 458

1)
Lời Thánh Kinh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-17
    Phụ trách: Liên Diệu
2) Kịch: Căn Phòng
    Nguồn: SĐTV13
3) Giảng luận: Satan Từ Đâu Có
    Diễn giả: Mục sư Đặng Phúc Ánh
    Nguồn: Đạo & Đời

...Program 458 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014